Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne Placówki oświatowe Przedszkole nr 2 "Zielony Wiatraczek" Struktura organizacyjna przedszkola
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Struktura organizacyjna przedszkola, bieżące, menu 714 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Struktura organizacyjna przedszkola

Struktura organizacyjna przedszkola

Przedszkole nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach

Lucyna Fularczyk

Dyrektor

 

Dane adresowe:  ul. Spacerowa 11 5, 83-340 Sierakowice

 Kontakt: 58 308 02 01

email: zielonywiatraczek@przedszkole.sierakowice.pl

www. http://www.przedszkole.sierakowice.pl

 

 

Kompetencje dyrektora określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze. zm.), ustawa Prawo oświatowe z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018r., poz. 996ze zm.), ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017r., poz. 60 ze zm.), inne przepisy szczególne z zakresu oświaty oraz statut szkoły.

 

 

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Sierakowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018r., poz. 996 ze zm.), ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  z dnia  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017r., poz. 60 ze zm.), innych szczególnych przepisów prawa oraz Statutu Przedszkola

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sierakowice.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Pomorski Kurator Oświaty.

 

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

W skład rady pedagogicznej wchodzą:

  1. dyrektor przedszkola -  przewodniczący rady pedagogicznej
  2. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

Kompetencje opiniodawcze rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli przedszkole takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola.

 

Uchwały rady pedagogicznej

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Rada Rodziców

W przedszkolu działa rady rodziców, która reprezentują ogół rodziców uczniów.

W skład rad rodziców w przedszkolu wchodzą:  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

Kompetencje rady rodziców

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, o którym mowa w art. 26 ustawy;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

            W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy. Fundusze  mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Metryka

sporządzono
2019-09-10 przez
udostępniono
2019-09-10 00:00 przez Mazur Jacek
zmodyfikowano
2021-01-22 08:18 przez Mazur Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
725
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.