Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Wyposażenie Przedszkola Samorządowego przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach'Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 3a do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3b do SIWZ - Projekt umowy na pomoce dydaktyczne w ramach częsci II zamówienia

Załącznik nr 3c do SIWZ - Projekt umowy na urządzenia komputerowe w ramach części III zamówienia

Załącznik nr 4a do SIWZ SOPZ

Załącznik nr 4b do SIWZ SOPZ

Załącznik nr 4c do SIWZ SOPZ

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót wyposażenie przedszkola

Załącznik nr 6 do SIWZ 0 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
  Sierakowice, dnia 28 czerwca 2018 roku


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.9.2018. Nazwa zadania: Wyposażenie Przedszkola Samorządowego przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć łącznie na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 261 813,30 zł brutto (w tym dla części nr I zamówienia: 152 034,90 zł, dla części nr II zamówienia: 77 378,40 zł, dla części nr III zamówienia: 32 400,00 zł).

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-06-28 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert, w którym złożono następujące oferty:

Dla części nr I zamówienia pn. Dostawa i montaż mebli do sal dydaktycznych i gabinetów oraz mebli kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Termin płatności faktury

1.

Tronus Polska Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

874 563,20 (kwota netto) brak kwoty brutto

Brak danych

2.

JT Mebel Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

137 883,00

30 dni

3.

Cezas Wiesław Halagiera

Ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wielkopolski

138 980,16

30 dni

4.

CEZAS-GLOB Sp. z o.o.

Ul. Żelazna 2, 10 419 Olsztyn

164 156,60

30 dni

Dla części nr II zamówienia pn. Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Termin płatności faktury

1.

Tronus Polska Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

887 565,50 (kwota netto) brak kwoty brutto

Brak danych

2.

JT Mebel Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

86 281,60

30 dni

3.

Cezas Wiesław Halagiera

Ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wielkopolski

129 343,41

30 dni

Dla części nr III zamówienia pn. Dostawa i instalacja urządzeń biurowych i informacyjno-komunikacyjnych wraz z oprogramowaniem.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Termin płatności faktury

1.

Tronus Polska Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

560 000,00 (kwota netto) brak kwoty brutto

Brak danych

2.

JT Mebel Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy

38 880,00

30 dni


 Sierakowice, dn. 09 lipca 2018 r.

SUE.271.9.2018

L.dz. 10/2018

Wszyscy wykonawcy

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.9.2018. Nazwa zadania: Wyposażenie Przedszkola Samorządowego przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę (dot. wszystkich części zamówienia):

JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dot. wszystkich części zamówienia

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Dla I części zamówienia: Dostawa i montaż mebli do sal dydaktycznych i gabinetów oraz mebli kuchennych wraz z wyposażeniem.

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                Tronus Polska Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.

Punkt. dla kryt. Cena:                             nie dotyczy.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury:  nie dotyczy.

Punktacja – suma:                                nie dotyczy.

Oferta nr 2: 

Nazwa wykonawcy:                                JT MEBEL Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy,

Punkt. dla kryt. Cena:                            60 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury: 40 pkt.

Punktacja – suma:                                100 pkt.

Oferta nr 3:

Nazwa wykonawcy:                                 Cezas Wiesław Halagiera,

Adres Wykonawcy:                                  ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt. dla kryt. Cena:                              59,53 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury:   40 pkt.

Punktacja – suma:                                 99,53.

 Oferta nr 4: 

Nazwa wykonawcy:                                  CEZAS-GLOB Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                   ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn,

Punkt. dla kryt. Cena:                              50,40 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury:   40 pkt.

Punktacja – suma:                                 90,40 pkt.

 

Dla II części zamówienia: Dostawa i montaż mebli do sal dydaktycznych i gabinetów oraz mebli kuchennych wraz z wyposażeniem.

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                  Tronus Polska Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                   ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.

Punkt. dla kryt. Cena:                              nie dotyczy.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury:   nie dotyczy.

Punktacja – suma:                                 nie dotyczy.

Oferta nr 2: 

Nazwa wykonawcy:                                 JT MEBEL Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                  ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy,

Punkt. dla kryt. Cena:                             60 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury:  40 pkt.

Punktacja – suma:                                100 pkt.

Oferta nr 3:

Nazwa wykonawcy:                                Cezas Wiesław Halagiera,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Śląska 96, 66-400 Gorzów Wlkp.

Punkt. dla kryt. Cena:                            40,02 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury: 40 pkt.

Punktacja – suma:                                80,02 pkt.

 

Dla III części zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń biurowych i informacyjno-komunikacyjnych wraz z oprogramowaniem.

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                                Tronus Polska Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa.

Punkt. dla kryt. Cena:                            nie dotyczy.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury: nie dotyczy.

Punktacja – suma:                               nie dotyczy.

Oferta nr 2: 

Nazwa wykonawcy:                                JT MEBEL Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy,

Punkt. dla kryt. Cena:                            60 pkt.

Punkt. dla kryt. termin płatności faktury: 40 pkt.

Punktacja – suma:                               100 pkt.

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą (dot. wszystkich części zamówienia).

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

  

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającegodata wytworzenia2018-04-18
data udostępnienia2018-04-18
sporządzone przezTomasz Maszke
opublikowane przezBłażej Recław
data wykonania2018-07-09
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@