Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 14819, menu 9, artykuł 14819 - BIP - Urząd Gminy w Sierakowicach”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach'

Sierakowice, dnia 22.09.2020 r.

 ROŚ.6220.9.26.2019.MK

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm., powoływanej dalej jako Uooś”), Wójt Gminy Sierakowice

zawiadamia

strony postępowania, że postanowieniem znak ROŚ.6220.9.25.2019.MK z dnia 22.09.2020 r. podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. o nazwie SIERAKOWICE 3 nr BT42215 na wieży kratowej stalowej na terenie działki nr 627/13 obręb ewid. Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Ponadto działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, w związku z prowadzonym postępowaniem, Wójt Gminy Sierakowice informuje, że ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania uzgodnień i opinii o których mowa w art. 77 Uooś, nie załatwi sprawy w terminie. Z uwagi na powyższe, termin załatwienia sprawy przedłużono do dnia 30.11.2020 r.

Na podstawie art. 37 § 1 Kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa) oraz wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 § 2 pkt 1 Kpa).

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, pok. 302, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku art. 74 ust. 3 Uooś obwieszczenie w niniejszej sprawie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice http://sierakowice.biuletyn.net/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ulicy Lęborskiej 30. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 24.09.2020 r.

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela

Metryka

data wytworzenia
2020-09-22
data udostępnienia
2020-09-24
sporządzone przez
Krefta Małgorzata
opublikowane przez
Kamińska Ewelina
data wykonania
2020-09-24
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.