Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na Budowę kompleksu sportowego w miejscowości Mojusz

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy.

6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.

7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.

8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.

9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.


 

Sierakowice, dnia 31 lipca 2018 roku

SUE.271.10.2018

L.dz. 03/2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.10.2018. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mojusz.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 326 731,27 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-07-31 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1.

 

INSTAL-SERWIS

Krzysztof Szmuda

 

 

Mojusz 31,

83-334 Miechucino

 

 

345 000,00 zł

 

48 miesięcy

 

2.

 

Usługi Ogólno-budowlane

Andrzej Dzienisz

 

Borzestowska Huta 89A

83-335 Borzestowo

 

615 000,00 zł

 

60 miesięcy

 


Sierakowice, dn. 29 sierpnia 2018 r.

 SUE.271.10.2018

L.dz. 07/2018

                                                                                                                                      Wszyscy wykonawcy

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.10.2018. Nazwa zadania: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mojusz.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

INSTAL-SERWIS Krzysztof Szmuda, Mojusz 31, 83-334 Miechucino.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1:

Nazwa wykonawcy:                               INSTAL-SERWIS Krzysztof Szmuda,

Adres Wykonawcy:                                Mojusz 31, 83-334 Miechucino.

Punkt. dla kryt. Cena:                            60.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:            20.

Punktacja – suma:                                80 pkt.

 

Oferta nr 2: 

Nazwa wykonawcy:                                Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz

Adres Wykonawcy:                                 Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo,

Punkt. dla kryt. Cena:                            33,66 pkt.

Punkt. dla kryt okres Gwarancji:             40.

Punktacja – suma:                               73,66.

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych informuję, że Zamawiający  zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zastało przesłane w inny sposób oraz po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

   

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


 

 data wytworzenia2018-07-16
data udostępnienia2018-07-16
sporządzone przezBłażej Recław
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin292
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@