Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIE o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 

Działająca podstawie art. 35 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia         21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXIX/506/18 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 480/23 o pow. 0,0262 ha położonej w obrębie Sierakowice, Wójt Gminy Sierakowice ogłasza I przetarg ustny ograniczony  na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka o numerze ewidencyjnym 480/23 o pow. 0,0262 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Sierakowice przy ulicy Dworcowej. Zgodnie z Księgą Wieczystą GD1R/00058620/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych  w Kartuzach działka ta stanowi własność Gminy Sierakowice.

Znajdujące się w dziale III KW nr GD1R/00058620/6 bezpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu istniejącą już drogą stanowiącą działkę gruntu numer 1142/2 na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości działki nr 1147 nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu

Po przeprowadzonej analizie zagospodarowania działki numer 480/23 ustalono, że może ona stanowić jedynie poprawę zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 480/15, 480/16 oraz 472/2 położonych w obrębie Sierakowice. Z uwagi na charakterystykę zbywanej nieruchomości jej sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych w/w działek.

 

Opis nieruchomości

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 480/23 jest częściowo zabudowana budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki. Działka ma kształt bardzo wąskiego wielokąta, teren działki równy z lekkim pochyleniem w kierunku zachodnim. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalna i handlowo - usługowa. Nieruchomość położona jest w strefie około-centralnej wsi Sierakowice.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice, uchwalonym uchwałą Nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01.02.2012 r., poz. 448) działka nr 480/23 została oznaczona symbolem A.09.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej oraz częściowo wychodzi w skład wydzielania wewnętrznego oznaczonego jako 09/10.1.KX – rezerwacja terenu dla dojazdu.

Nieruchomość nie jest objęta wpisem do rejestru zabytków.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.863,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złotych, 00/100).

 

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.586,30 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 30/100) przelewem na konto  Gminy Sierakowice, nr konta BS 81 8324 0001 0000 0358 2000 0010 najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 roku.   Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Gminy Sierakowice w wyżej określonej dacie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadia wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, będą zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. o godz. 11:00

w budynku Urzędu Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice,  pokój nr 103 parter – sala konferencyjna.

 

Warunki przetargu

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie (załącznik    nr 2), że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.

Uczestnik przetargu winien ponadto przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód uiszczenia wadium.

Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne będące współwłaścicielami nieruchomości przyległych do działki nr 480/23, położonej w obrębie Sierakowice, zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej zgodę współwłaściciela na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zgoda współwłaściciela musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. W przypadku braku takiej zgody, wymagane jest osobiste uczestnictwo w przetargu obojga współwłaścicieli.

Pełnomocnicy winni ponadto przedstawić pisemne umocowanie do udziału w przetargu w formie aktu notarialnego.

 

Informacje dodatkowe

Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż dwa dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w drodze przetargu (opłaty sądowe i notarialne).

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął w dniu 18.04.2018 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Sierakowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Sierakowice zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sierakowice,  ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, pokój nr 301 w godz. pracy Urzędu, tel. 58 681 95 38.

 

 Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy  od dnia 07 czerwca 2018 roku poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy  oraz na stronie BIP gminy (bip.sierakowice.pl).

 

Załączniki w Zarządzeniu nr 59/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. http://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=610&id=9449

 

 data wytworzenia2018-06-07
data udostępnienia2018-06-07
sporządzone przezAgnieszka Laska
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin83
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@