Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice

1. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki do SIWZ (1-3 oraz 5-7).

2. Załącznik nr 4 do SIWZ (dok. tech.).


 Ogłoszenie nr 500016401-N-2018 z dnia 22-01-2018 r.

 

Sierakowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503510-N-2018
Data: 10/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sierakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 19167497700000, ul. ul. Lęborska  30, 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl, faks 586 819 575.
Adres strony internetowej (url): www.sierakowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową lub sanitarną, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego (z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego) oraz na warunkach przewidzianych w zamówieniu podstawowym.
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury związanej z kanalizacją deszczową, których ewentualny zakres obejmuje wszystkie rodzaje robót zamówienia podstawowego (w tym m.in. przygotowawcze, ziemne, wykopy, demontaż rurociągów i studni, układanie kanałów, studnie rewizyjne, kanalizacyjne, separatory, odtworzenia nawierzchni drogowej). Łączny zakres ewentualnych robót budowlanych - nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego (cena udzielonego zamówienia podstawowego). Zamawiający udzieli ewentualnych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 na warunkach przewidzianych w zamówieniu podstawowym, tj. analogiczne z zamówieniem podstawowym warunki udziału oraz warunki umowne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł. ii. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 1 500 000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 800 000,00 zł. ii. posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 1 500 000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie lub przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości min. 2000 m (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ii. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie zbiornika retencyjnego o objętości retencyjnej min. 9000 m³ (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. iii. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 01) Kierownikiem budowy branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o objętości retencyjnej min. 9000 m³. 02) Kierownikiem robót drogowych – posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2016 r., poz. 578;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie.
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie lub przebudowie odcinka kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości min. 2000 m (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. ii. zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie zbiornika retencyjnego o objętości retencyjnej min. 6000 m³ (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. iii. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 01) Kierownikiem budowy branży sanitarnej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie zbiornika retencyjnego o objętości retencyjnej min. 6000 m³. 02) Kierownikiem robót drogowych – posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika robót drogowych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2016 r., poz. 578;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; b) konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego lub wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych; c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; e) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, k) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, m) wystąpienie siły wyższej, n) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, p) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonani umowy, zgodnie z SIWZ. 2) terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) wystąpienie siły wyższej, c) zmiana terminu wykonania zamówienia 3) parametrów przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp., e) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, f) konieczność wykonania robót zamiennych, g) wystąpienie siły wyższej, 4) wynagrodzenia: a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 5) podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), d) rezygnacja z podwykonawcy. 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiającego, 3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. 4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; b) konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego lub wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych; c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; e) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, k) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, m) wystąpienie siły wyższej, n) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy. 2) terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) wystąpienie siły wyższej, c) zmiana terminu wykonania zamówienia 3) parametrów przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp., e) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, f) konieczność wykonania robót zamiennych, g) wystąpienie siły wyższej, 4) wynagrodzenia: a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 5) podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), d) rezygnacja z podwykonawcy. 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub przedstawiciela Zamawiającego, 3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. 4. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-01-26, godzina: 11:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w  jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL.
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-02-02, godzina: 11:50, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > PL.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. a-b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z opisem w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ).

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Uwaga! Zamawiający wymaga, aby przy kalkulacji oferty uwzględnić, że zamawiający może w roku 2018 dokonać płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia maksymalnie do kwoty 5 400 000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia będzie regulowana w roku 2019 r.

Zmienione ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.


       Sierakowice, dnia 22 stycznia 2018 roku

SUE.271.2.2018

L.dz. 02/2018

 Wszyscy wykonawcy

  WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.2.2018. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1. W materiałach zamieszonych przez Zamawiającego brak jest konstrukcji odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Bardzo proszę o zamieszczenie rysunku konstrukcyjnego bądź podania grubości i rodzaju podbudowy nawierzchni po wykonanych pracach wod-kan. Czy asfalt należy odtworzyć w śladzie czy na całej szerokości ulicy ?

2. Proszę o informacje czy demontaże rur betonowych i żelbetowych maja polegać na ich fizycznym usunięciu z gruntu czy rury należy pozostawić w gruncie i je zamulić ?

3. W załączonych przez Zamawiającego materiałach na rysunku 15 – profilu kanalizacji sanitarnej występują studnie o następujących oznaczeniach: AA1/1, AA1/2.  AA1/3, AA1/4, AA6/1, których nie ma zaznaczonych na załączonych mapach. W związku z tym proszę o informacje czy wykonanie tych studni jest objęte przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie mapy z zaznaczonymi studniami. Ponadto proszę o informacje czy są to studnie plastikowe czy betonowe oraz podanie ich średnicy.

4. W załączonym przez Zamawiającego rysunku nr 2 – projekcie zagospodarowania terenu występują studnie o oznaczeniu Y1- Y8 oraz Y1/1 – Y1/3, na które Zamawiający nie załączył profilu. Proszę o informacje czy studnie są objęte przedmiotem zamówienia, jeśli tak to proszę o załączeniu profilu . Czy studnie mają być betonowe czy tworzywowe?

5. Proszę  o jednoznaczną informacje, które studnie objęte przedmiotem zamówienia mają być plastikowe? Czy tylko studnie od D1 do D15 (DN 1600-1800) oraz DN 400 ? czy któreś ze studni o średnicy DN 1200 również?

6. W nawiązaniu do opisu technicznego mówiącego, że „na trasie kanałów głównych należy montować studzienki włazowe z elementów betonowych i tworzywowych o następujących średnicach: - przy głębokości do 1,2m – studzienka tworzywowa niewłazowa o średnicy wewnętrznej min DN 400mm” proszę o informacje czy np. studnia Y4 o głębokości 1,14 m, gdzie z mapy wynika, że ma średnicę 1200 należy przyjąć jako tworzywową DN 400?

7. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór konserwatorski? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie?

8. Czy przy realizacji prac będzie musiał być zapewniony nadzór archeologiczny? Jeżeli tak to po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie jego zapewnienie? 9.  Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje ratownicze badania archeologiczne? Jeżeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

10. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w całym zakresie planowanej inwestycji?

11. Proszę o potwierdzenie,  że w przypadku ratunkowych badań archeologicznych i związanego z nimi wydłużenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiający przedłuży czas realizacji  zamówienia bez konsekwencji dla wykonawcy.

12. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

13. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążą wykonawcy

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub błędne zinwentaryzowanie instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z uzyskanych materiałów na etapie projektowania, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

15. Prosimy, o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SWIZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbędnych do prowadzenia robót zgód, decyzji lub uzgodnień przez podmioty trzecie, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót z tej przyczyny.17. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku rozbiórki nawierzchni w celu wykonania robót instalacyjnych odtworzenie tych nawierzchni będzie konieczne do wykonania w śladzie wykonania wykopów?

18. Proszę o informację czy w trakcie wykonywania robót w zakresie sieci wod-kan zasypanie wykopu należy przyjąć gruntem rodzinnym czy materiałem nowym, dowiezionym?

19. Proszę o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłączenie kosztów możliwych do oszacowanie na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji itp. oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 par 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

20. Proszę o potwierdzenie, iż następujące odcinki rurociągów mają prawidłowo podane średnice i na mapie i na profilu:

                Odcinek Di1 – D6 -  HDPE DN 1200mm

                Odcinek D6 – D7 – HDPE DN 800mm

                Odcinek D7 -  D14 -  HDPE1400mm

                Odcinek D14 - D16 – HDPE DN 800mm

Odpowiedź:

1.Otworzenia nawierzchni asfaltowej należy wykonywać po wykonaniu kanalizacji deszczowej jedynie w pasie o szerokości wykopów umocnionych. Warstwy odtworzeniowe konstrukcji nawierzchni drogowej powinny być zgodne z kategorią ruchu KR-2 tj.:

- zagęszczone podłoże rodzime G1 o module E₂≥80MPa,

- dolne warstwy konstrukcji nawierzchni: warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej           z kruszywem gr. 20cm (min.),

- górne warstwy konstrukcji nawierzchni: warstwa betonu asfaltowego gr. 8,0cm (min.),

 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4,0cm (min.).

Krawędź przyległej istniejącej nawierzchni musi być równo obcięta w taki sposób, aby powstała po przycięciu figura miała kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o kątach ostrych i rozwartych.

Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, szerokości ok. 10 cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie.

Obcięcie lub frezowanie krawędzi i pasów przywykopowych istniejącej nawierzchni wskazane jest przed rozpoczęciem wykonania wykopu.

2. Demontaż istniejących rurociągów należy przewidzieć zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej. Likwidacja kanalizacji deszczowej - wyłączenie z eksploatacji istniejących odcinków kanalizacji deszczowej polegać będzie na demontażu (częściowo) rurociągów w wykopie, na wypełnieniu rurociągów mieszanką cementowo-piaskową i pozostawieniu w gruncie oraz rozebraniu sprzętem mechanicznym (koparki, dźwigi) uzbrojenia – betonowych studni rewizyjnych zlokalizowanych w trasie likwidowanej kanalizacji deszczowej i zutylizowaniu odpadów i gruzu budowlanego zgodnie z ustawą o odpadach, itd.

3. Odcinki kanalizacji deszczowej PCV D=200 (6 szt.) tj. AA1/2-W2, AA1/2-W3, AA1/3-W4, AA1/3-W5, AA1/4-W6, AA1/4-W7 nie dotyczą zakresu do wykonania (objętego niniejszym postępowaniem). Tutaj znajduje się poprawiony rysunek nr 15.

4. Profil kolektora Y1-Y8 oraz Y1/1-Y1/3 przedstawia poprawiony rysunek nr 5 (do pobrania tutaj). Na rysunku profilu opisane są średnice i materiał studni rewizyjnych.

5. Wymagane jest aby na kanałach o średnicy DN500 i powyżej wykonywanych z HDPE wykonywane były studnie HDPE (ekscentryczne), natomiast na kanałach średnicy DN400 i poniżej dopuszcza się zastosowanie studni rewizyjnych betonowych.

6. Na rysunku nr 5 (vide pkt 4) profilu opisane są średnice i materiał studni rewizyjnych.

7. Przy realizacji niniejszego zadania nie przewiduje się udziału nadzoru konserwatorskiego.

8. Przy realizacji niniejszego zadania nie przewiduje się udziału nadzoru archeologicznego.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania ratowniczych badań archeologicznych.

10. Tak.

11. Vide pkt 9.

12. Tak.

13. Tak.

14. Tak.

15. Tak.

16.  Tak.

17.  Tak. Vide pkt 1.

18.  W terenie poza obszarem nawierzchni drogowych (zieleń, pobocze drogi) zasypka gruntem rodzimym niespoistym z zagęszczeniem o wskaźniku zagęszczenia IS≥=0,95. W pasie odtworzenia drogi po przekopach należy uzyskać podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o nośności w grupie G1. Podłoże pod konstrukcję posadowienia i obsypkę rurociągów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta systemu rur.

19. Tak.

20. Zamawiający potwierdza średnice rurociągów kolektora Di1-D16 zgodnie z zapytaniem.

Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 02.02.2018 r. do godz. 11:50. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:00. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik zamawiajacego


       Sierakowice, dnia 25 stycznia 2018 roku

SUE.271.2.2018        

L.dz. 05/2018

Wszyscy Wykonawcy

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.2.2018. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Zgodnie ze STWIOR pkt. 5.7 przedmiot zamówienia obejmuje umocnienie i ubezpieczenie grobli poprzez m.in. zastosowanie worków z piaskiem. Czy worki z piaskami mają być ułożone wzdłuż ścianek szczelnych? Proszę o podanie objętości mas ziemnych do zabezpieczenia grobli oraz podanie lokalizacji umocnienia.

2. Proszę o informacje czy ścianki szczelne zabijane między zbiornikami retencyjnymi należy przyjąć jako wyciągane czy tracone?

3. Wg przedmiaru dotyczącego zbiorników retencyjnych 1 i 2 pkt 112 należy zabić ścianki szczelne z grodzic G-62 do 6m – 148m. Wg opisu technicznego, STWIOR do zabicia są ścianki z grodzic G-Z4 do 5m o długości 116m, a na rysunku 2a do 4m głębokości. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i informację którą wersję należy przyjąć do wyliczenia.

4. Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie materacy i koszy gabionowych oraz umocnienia faszyną, które są opisane w STWIOR – ST-006 Roboty Hydrotechniczne str. 59? Jeśli tak to proszę o podanie ilości  tych materiałów oraz miejsca umocnień.

5. Przedmiar pozycja 140 mówi, że w ramach przedmiotu zamówienia są nasadzenia drzew i krzewów iglastych – 280szt. Proszę o informacje odnośnie rodzaju nasadzeń (konkretne nazwy i ilości sztuk sadzonek z danego gatunku) oraz wielkość sadzonek.

6. W opisie technicznym pkt 11 dotyczący pozwolenia wodnoprawnego ppkt d) jest mowa o likwidacji rowu melioracji szczegółowej R-Bn-F na działce nr 171/42 obr. Sierakowice. Proszę o informację czy ten element jest objęty przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to proszę o przedstawienie szczegółów projektowych.

7. Proszę o informacje odnośnie elementów obudowy wylotów – dobudowanych elementów żelbetowych do studni wa, wb, wc: z jakiego betonu mają być wykonane? Czy mają to być prefabrykaty czy mogą być to elementy wykonane gotowo na budowie? Ponadto proszę o załączenie zestawienia ilości stali do zbrojenia.

8. Proszę o informacje czy w miejscu wylotu Wa powinna znajdować się studnia jak dla wlotów Wb i Wc? Proszę o podanie średnicy i wysokości tej studni

Odpowiedź:

1. Zabezpieczenie grobli za pomocą worków z piaskiem nie stanowi przedmiotu niniejszego zamówienia.

2.Wykonanie ścianek szczelnych należy przyjąć jako tracone.

3. Do wykonania ścianek szczelnych należy przyjąć grodzice o długości do 5,0m i ścianki szczelne o łącznej długości 116 m

4. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje wykonania materacy i koszy gabionowych oraz zabezpieczenia faszyną.

5. Przedmiot zamówienia obejmuje nasadzenie następujących gatunków drzew i krzewów iglastych:

- jałowiec płożący Golden Carpet (Junisperus horizontalis Golden Carpet). 100 szt.,

- cis pospolity Golden Carol (Taxus baccata Golden Carol), - 50 szt.,

- sosna górska kosodrzewina (Pinus mugo var.pumilio) – 60 szt.,

- sosna limba (Pinus cembra „Glauca compact”) - 50 szt.,

- daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) – 20 szt.

6. Istniejący rów melioracji szczegółowej R-Bn-F zlokalizowany na działce nr 171/42, której właścicielem jest osoba prywatna podlegać będzie likwidacji poprzez zasypanie gruntem z wykopów z zagęszczeniem do rzędnej terenu i niwelacją po robotach ziemnych. Do likwidacji rowu melioracyjnego należy wykorzystać masy ziemne z wyporu gruntu po wykopach.

7. Obudowy wlotów i wylotów – ściany boczne i czołowe należy wykonać z betonu klasy C25/30 zbrojonego siatką z prętów d=10 stal A-III rozstawioną co 15 cm górą i dołem zgodnie z rysunkami 12A, 13A i 14A (po pobrania tutaj).

8. Wylot Wa należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 12 i 12A w konstrukcji prefabrykowanej studni z osadnikiem bet. D=1200mm o wysokości około 1,9m.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego


Sierakowice, dnia 02 lutego 2018 roku

SUE.271.2.2018

L.dz. 08/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.2.2018. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 6 209 720,24 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-02-02 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1.

 

PW „WOD-KAN-GRZENKOWICZ”

Sp. z o.o.

 

ul. Chmieleńska 17,

83-300 Kartuzy

 

 

6 244 710,00zł

 

 

60 miesięcy

 


 

Sierakowice, dn. 28.02.2018 r.

SUE.271.2.2018

L.dz. 12/2018

PW „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.

ul. Chmieleńska 17,

83-300 Kartuzy

 OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.2.2018. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa  systemu odbioru, odprowadzenia i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

PW „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1: 

Nazwa wykonawcy:                                  PW „WOD-KAN-GRZENKOWICZ” Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                   ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy.

Punkt. dla kryt. Cena:                            60 pkt.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji :             40 pkt.

Punktacja – suma:                                            100 pkt.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 02.03.2018 r.

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga

 

do Sądu) wobec czynności:

1)  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)  odrzucenia oferty wykonawcy

3)  wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

  

Tadeusz Kobiela

Kierownik Zamawiającego

Do pobrania:

Skan ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.data wytworzenia2018-01-11
data udostępnienia2018-01-11
sporządzone przezBłazej Recław, Tomasz Maszke
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin621
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@