Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 11.12.2017 r.

2. SIWZ oraz załączniki do SIWZ (1-3 oraz 5-7).

3. Załącznik nr 4 do SIWZ (dokumentacja techniczna).

 


       Sierakowice, dnia 22 grudnia 2017 roku

SUE.271.20.2017      

L.dz. 04/2017

        Wszyscy wykonawcy

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.20.2017. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Wymagania IAAF I PZLA dot. Budowy i Wyposażenia Stadionu Przy Ubieganiu Się o Dopuszczenie do Rozgrywania Oficjalnych Zawodów Lekkoatletycznych jasno określają wymagane dokumenty.

Polski Związek Lekkiej Atletyki uważa, że do budowy bieżni i rozbiegów skoczni oraz rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionach do kategorii I, II, III A i IV A, powinny być stosowane systemy nawierzchni syntetycznych, które zostały położone na zbudowanych stadionach, jakie „uzyskały” certyfikat I klasy IAAF.

W przypadku stadionów, których inwestorzy zamierzają ubiegać się o kategorię IV B oraz o kategorię V warunkiem przyznania tych kategorii będzie przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF, potwierdzających spełnienie parametrów w odniesieniu do: grubości, zdolności amortyzowania siły (redukcji siły), wskaźnika odkształcenia pionowego i wytrzymałości na kolce. W przypadku stadionów IVB i V kategorii wymagane jest stosowanie tej samej nawierzchni posiadającej certyfikat IAAF (Product Certificate) na bieżni i na rozbiegach, zgodnie z bieżącą listą na stronie IAAF.

Jak widać nie ma tu mowy po certyfikacie IAAF Class 1.

Czy wobec powyższego, działając w zgodzie z wytycznymi i przepisami PZLA oraz IAAF, Zamawiający zrezygnuje z konieczności przedstawienia Certyfikatu IAAF Class 1 dla wykonanego obiekt?

Czy zamawiający uzna jako równoważny, system nawierzchni z certyfikatem IAAF o poniższych parametrach, który został zaaprobowany przez PZLA co uwierzytelniają Świadectwa PZLA:

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 63 MPa,

- wydłużenie względne przy rozciąganiu: ≥ 66 %,

- odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C: ≤ 1,6 mm,

- redukcja siły w temp. 23 st. C: ≥ 38 %.

Należy podnieść, że Certyfikat IAAF Class 1 dotyczy całego obiektu a nie nawierzchni i absolutnie nie gwarantuje jakości nawierzchni a jedynie dopuszcza obiekt do rozgrywek międzynarodowych. Warto zaznaczyć że nawierzchnia w systemie Sandwich nie występuje na żadnym polskim obiekcie z Certyfikatem IAAF Class 1.

2. Czy Zamawiający będzie żądał dokumentów opisanych w „Projekcie Architektoniczne-Budowlanym” potwierdzających jakość oferowanej nawierzchni poliuretanowej na etapie składania ofert czy też przed podpisaniem umowy takich jak:

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżni,

b. Badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 lub rekomendację techniczną Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium akredytowanego przez iAAF, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni podane w tabeli powyżej.

c. Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF.

d. Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA.

e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

i. Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class 1 dla dwóch obiektów wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego w/w parametrem wyszczególnionym w tabeli.

g. Próbkę oferowanej nawierzchni z oryginalną metryka producenta.

Odpowiedź:

1. Informuję, że we wspominanej dokumentacji technicznej nie ma zapisu o konieczności przedstawienia Certfikatu IAAF Class 1. Zgodnie z zapisami ww dokumentacji technicznej potencjalny wykonawca może wariantowo przedstawić Certyfikat IAAF Class 1 lub Certyfikat IAAF Class 2. Ponadto, Zamawiający informuje, że podtrzymuje parametry techniczne nawierzchni określone w dokumentacji technicznej.

2. Zamawiający będzie wymagał wymienionych w pytaniu dokumentów przed podpisaniem umowy o roboty budowlane.

 

Zbigniew Fularczyk,

Z. up. Kierownika Zamawiającego


 

Sierakowice, dnia 29 grudnia 2017 roku

SUE.271.20.2017      

L.dz. 05/2017

Wszyscy wykonawcy

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.20.2017. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.), w związku ze skierowaniem do zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

  1. W ogłoszonym przetargu na Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice w dokumentacji przedmiarowej jest informacja. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - MONTAŻ SŁUPÓW ODBĘDZIE SIĘ W KOLEJENYM ETAPIE INWESTYCJI. Proszę o doprecyzowanie czy montaż okablowania pod słupy oraz fundamentów również odbędzie się w kolejnym etapie inwestycji ?
  2. Zamawiający szczegółowo określił minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej oraz dokumenty jakie oferowana nawierzchnia ma posiadać. Zwracamy uwagę, iż Polski Związek Lekkiej Atletyki (dalej PZLA) w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie oraz wytycznie Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki (dalej IAAF) wprowadził normy i parametry jakim winny odpowiadać bieżnie lekkoatletyczne. W najnowszych wytycznych PZLA: „NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dniu 23.09.2016 r.” Biorąc pod uwagę rangę obiektu, wnosimy o dostosowanie wymagań do wytycznych PZLA w powyższym zakresie, tj.:

TABELA ZAKRESÓW WARTOŚCI PARAMETRÓW NAWIERZCHNI:

Parametr

Wartość

Grubość – podstawowa

13 mm (20/25 mm)*

(pogrubienie zgodnie z wymaganiami przepisów IAAF)

dopuszczalne odstępstwo w granicach do 10% grubości podstawowej nie może przekroczyć 10% całkowitej

powierzchni 

Wytrzymałość na rozciąganie TR

- nawierzchnie nieporowate

- nawierzchnie porowate

≥ 0,5 MPa

≥ 0,4 MPa

Zdolność amortyzowania siły (redukcja siły)

35 – 50%

Odkształcenie pionowe nawierzchni

0,6 – 2,5 mm

Tarcie (odporność na poślizg) – warunki suche i mokre (średnia wartość wskazań wahadła w przedziale)

55 – 110 - dla nawierzchni mokrych

80 – 110 - dla nawierzchni suchych

(pojedyncze badanie nie może różnić się

od średniej o więcej niż o 5 jednostek)

Nierówności (niedopuszczalne wypukłości lub wgłębienia)

różnice poziomu mierzone łatą nie mogą przekraczać 

łata 4 m ≤ 6 mm

łata 1 m ≤ 3 mm

Niedoskonałości (purchle, pęcherzyki, pęknięcia, szczeliny, rozwarstwienia)

niedopuszczalne

Odwodnienie (odprowadzenie wody)

w przeciągu 20 minut po opadach nie może 

pozostać woda na głębokości większej od wysokości faktury

Wykreślenie minimalnych parametrów podanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej,

2) Dopuszczenie nawierzchni typu SANDWICH posiadających badanie niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzających spełnienie min. parametrów wymaganych przez IAAF/PZLA.

Odpowiedź:

  1. Zamawiający potwierdza, że montaż słupów nie wchodzi z zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest natomiast sieć/instalacja elektroenergetyczna (okablowanie wraz z montażem fundamentów pod przyszłe słupy oświetleniowe) służąca do przyszłego podłączenia słupów oświetleniowych.
  2. Odnośnie parametrów nawierzchni poliuretanowej Zamawiający stoi na stanowisku, że przyjęty przez niego opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby Zamawiającego w zakresie wymagań jakie ma spełniać. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe stawiane produktowi. Wykonawca natomiast może zaoferować nawierzchnię równoważną, której parametry spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferować produkt dostosowany do wymogów określonych przez Zamawiającego za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie poliuretanowe, które spełniają parametry nie gorsze niż opisane przez Zamawiającego.

Wedle wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje kilku dostawców, którzy są w stanie zaoferować nawierzchnię poliuretanową, o parametrach określonych lub wyższych niż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zbigniew Fularczyk,

Z. up. Kierownika Zamawiającego


Sierakowice, dnia 04 stycznia 2018 roku

 

SUE.271.20.2017

L.dz. 10/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.20.2017. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, w wysokości: 2 996 148,82 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2018-01-04 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1.

 

Gardenia Sport

Sp. z o.o.

 

ul. Kłobucka 13,

02-699 Warszawa.

 

4 490 488,21 zł

 

60 miesięcy

 

2.

Konsorcjum:

1. PW GRETASPORT Ilona Stańczyk oraz

2. PU HYDRO-EKO Rożek Mirosław

 

1. ul. Podlesie 17,

41-303 Dąbrowa Górnicza.

2. ul. Zapolskiej 18,

89-600 Chojnice.

 

 

5 666 125,65 zł

 

 

60 miesięcy

 

3.

 

ELWOZ Sp. z o.o.

 

Szklana 44,

83-334 Miechucino.

 

5 479 650,00 zł

 

        60 miesięcy

 


Sierakowice, dnia 08 stycznia 2018 r.

SUE.271.20.2017

L.dz. 14/2017

Wszyscy Wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.20.2017. Nazwa zadania: Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowości Sierakowice.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do cen najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.).


Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Tadeusz Kobiela,

Kierownik Zamawiającego

 
data wytworzenia2017-12-11
data udostępnienia2017-12-11
sporządzone przezBłażej Recław, Tomasz Maszke
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin602
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@