Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Przebudowa parkingu przy ul. Kartuskiej w Sierakowicach

Ogłoszenie nr 38293 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.
 
Sierakowice: Przebudowa parkingu przy ul. Kartuskiej w Sierakowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sierakowice, krajowy numer identyfikacyjny 19167497700000, ul. ul. Lęborska  30, 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl, faks 586 819 575. 
Adres strony internetowej (URL): www.sierakowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://www.sierakowice.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej, osobiście lub przez operatora pocztowego
Adres: 
Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa parkingu przy ul. Kartuskiej w Sierakowicach
Numer referencyjny: SUE.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu przy ul. Kartuskiej w miejscowości Sierakowice. 2. Przewidywany zakres robót: • rozbiórka istniejących nawierzchni (z kostki betonowej, z płyt betonowych) wraz z obramowaniem (krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe); • wykonanie koryta pod nawierzchnie; • wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem; • wykonanie warstwy podbudowy z chudego betonu pod nawierzchnię i chodnik; • ustawienie krawężników kamiennych 15x30cm, oraz obrzeży kamiennych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej surowo łupanej 8 x11cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej (miejsca postojowe, jezdnie manewrowe oraz ściek); • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej-sjenit surowo łupanej 8x11cm koloru czarnego na podsypce cementowo - piaskowej (pasy o szerokości 12cm wydzielające miejsca postojowe); • ułożenie nawierzchni z płytek kamiennych ciętych płomieniowanych 20x20cm koloru rudoszarego na podsypce cementowo – piaskowej (chodnik); • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej-sjenit nieregularnej 6x6cm koloru czarnego (pas szerokości 0,5m wzdłuż krawężnika oddzielającego miejsca postojowe i jezdnie od chodnika – opaska bezpieczeństwa); • ułożenie humusu wraz z obsianiem mieszankami traw. 3. Założenia techniczne: a) Miejsca postojowe, jezdnie manewrowe: − jezdnie manewrowe o szerokości od 5,0 do 6,0m; − miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5m; − miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 3,6m x 5m; – szerokość ścieku (rynsztoku) 0,55 m; − nawierzchnia z kostki granitowej surowo łupanej 8x11cm koloru szarego; − miejsca parkingowe oddzielone pasem o szerokości 11cm wykonanym z kostki granitowej - sjenit surowo łupanej 8x11cm koloru czarnego; b) Chodnik: − nawierzchnia z płytek kamiennych ciętych płomieniowanych 20x20cm koloru rudo – szarego. c) Opaska bezpieczeństwa: − wzdłuż krawężnika oddzielającego miejsca parkingowe i jezdnię od chodnika pas o szerokości 0,5m z kostki granitowej – sjenit nieregularny 6x6cm koloru czarnego. Zestawienie powierzchni planowanych do budowy nawierzchni: - Nawierzchnia z płytek kamiennych ciętych 20x20 (chodnik) – 336 m², - Nawierzchnia z kostki granitowej surowołupanej 8x11 – 1351 m² (w tym: drogi manewrowe - 772 m², miejsca postojowe – 629 m²), - Nawierzchnia z kostki granitowej surowołupanej sjenit 6x6 (opaska bezpieczeństwa) – 99 m², - Nawierzchnia z kostki granitowej surowołupanej sjenit 8x11 (wydzielenie miejsc parkingowych) – 31 m². 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ. Uwaga! Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane będąc przedmiotem niniejszego postępowania mogą rozpocząć się, nie wcześniej niż, dnia 18.04.2017 r. 
II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:45000000-7, 45110000-9, 45233222-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do robót z zamówienia podstawowego tj. polegających na wykonaniu prac brukarskich o maksymalnej powierzchni 5 000 m² na warunkach przewidzianych w zamówieniu podstawowym
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 23/06/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 600 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600 000,00 zł. 2) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 600 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który: 1) zrealizowali co najmniej jedną robotę odpowiadającą zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni min. 1 500 m² (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2) dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. kierownikiem robót - posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub konstrukcyjnej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni min. 1 500 m2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 z 2008 r. poz. 394). Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 z 2006r., poz. 578;). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający może wezwać do złożenia następujących dokumentów: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający może wezwać do złożenia następujących dokumentów: a)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 600 000,00 zł – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ze 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 1) terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego; b) konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego lub wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych; c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; e) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, k) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, l) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę/zgłoszeń budowlanych lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp., m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, n) wystąpienie siły wyższej, o) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, p) konieczność wykonania robót zamiennych, q) niekorzystne warunki pogodowe, r) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, s) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ. 2) terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) wystąpienie siły wyższej, c) zmiana terminu wykonania zamówienia 3) parametrów przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp., e) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, f) konieczność wykonania robót zamiennych, g) wystąpienie siły wyższej, 4) wynagrodzenia: a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia), c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 5) podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), d) rezygnacja z podwykonawcy. 2. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika robót lub przedstawiciela Zamawiającego, 3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 6. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 7. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/03/2017, godzina: 11:50, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:

 
Ogłoszenie nr 38813 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.
Sierakowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 38293-2017
Data: 07/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sierakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 19167497700000, ul. ul. Lęborska  30, 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl, faks 586 819 575.
Adres strony internetowej (url): www.sierakowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 21/03/2017, godzina: 11:50. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty: /brak danych/.
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 22/03/2017, godzina: 11:50. Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty: PL.
 
Do pobranie:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 


       Sierakowice, dnia 22 marca 2017 roku

SUE.271.7.2017

l.dz. 04/2017

  

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.7.2017. Nazwa zadania: Przebudowa parkingu przy ulicy Kartuskiej w Sierakowicach.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć łącznie na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 640 000,00 zł brutto.

Gmina Sierakowice informuje, że w dniu 2017-03-22 o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto zł

Okres gwarancji

1.

BR Granit Sp. z o.o.

Ul. Św. Jerzego 1 A,     50-518 Wrocław

600 000,00

120 miesięcy

2.

Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o.

Ul. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom

843 235,64

72 miesiące

3.

Firma Budowlano – Drogowa PRASBET Sp. j. Wojciech Hilger, Michał Szulc

Ul. Malczewskiego 2,     86-300 Grudziądz

648 210,00

120 miesięcy

4.

Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana

Ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-954 Katowice

679 711,97

120 miesięcy

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

Ul. Chmieleńska 17,     83-300 Kartuzy

646 980,00

120 miesięcy

6.

Wnortex Dominik Wnorowski

Ul. Leśna 4,                83 -211 Owidz

562 753,81

120 miesięcy

 


        Sierakowice, dnia 04 kwietnia 2017 roku


SUE.271.7.2017
l.dz. 12/2017

Wszyscy Wykonawcy

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.7.2017. Nazwa zadania: Przebudowa parkingu przy ulicy Kartuskiej w Sierakowicach.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

BR Granit Sp. z o.o., Ul. Św. Jerzego 1 A, 50-518 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
---------------------------------------------------------------------------
Oferta nr 1:                 
Nazwa wykonawcy:                        BR Granit Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                        Ul. Św. Jerzego 1 A, 50-518 Wrocław
Punkt. dla kryt. Cena:                   60 pkt.
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:     40 pkt.
Punktacja – suma:                        100 pkt.        
    
Oferta nr 2:                 
Nazwa wykonawcy:                        Granit Dariusz Pylak Sp. z o. o.
Adres Wykonawcy:                        Ul. Al. Wojska Polskiego 47, 58-150 Strzegom
Punkt. dla kryt. Cena:                   42,69 pkt.
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:     20 pkt.
Punktacja – suma:                        62,69 pkt.

Oferta nr 3:                 
Nazwa wykonawcy:                    Firma Budowlano – Drogowa PRASBET Sp. j. Wojciech Hilger, Michał Szulc
Adres Wykonawcy:                    ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz
Punkt. dla kryt. Cena:               55,54 pkt.
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji: 40 pkt.
Punktacja – suma:                    95,54 pkt.

Oferta nr 4:                 
Nazwa wykonawcy:                      Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana
Adres Wykonawcy:                      Ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-954 Katowice
Punkt. dla kryt. Cena:                 52,96 pkt.
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:   40 pkt.
Punktacja – suma:                      92,96 pkt.

Oferta nr 5:                 
Nazwa wykonawcy:                      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy:                      Ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
Punkt. dla kryt. Cena:                 55,64 pkt.
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:   40 pkt.
Punktacja – suma:                      95,64 pkt.

Oferta nr 6:                 
Nazwa wykonawcy:                       Wnortex Dominik Wnorowski
Adres Wykonawcy:                       ul. Leśna 4, 83 -211 Owidz              
Punkt. dla kryt. Cena:                  n/d
Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:    n/d
Punktacja – suma:                       n/d.


Zbigniew Fularczyk,
Z. up Kierownik Zamawiającego

data wytworzenia2017-03-07
data udostępnienia2017-03-07
sporządzone przezRecław Błażej
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin548
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@