Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zamówienia publiczne
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne


Post. o udziel. zam. SUE.271.3.2019: Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Su

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej pn. Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno (sygn. post. SUE.271.3.2019)

Poniżej znajduję się dokumenty dot. postępowania jwt.:


Ogłoszenie o zamówieniu (przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 24.04.2019 r.).


1. Ogłoszenie o zamówieniu (po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 29.04.2019 r.).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Załącznik nr 1 do SIWZ (Wzór formularza oferty).

4. Załącznik do załącznika nr 1 do SIWZ.

5. Załącznik nr 2 do SIWZ (Wzór Jednolitego Elektronicznego Dokumentu Zamówienia).

6. Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy).

7. Załącznik nr 4 do SIWZ (STWIOR - Dokumentacja techniczna).

8. Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykaz dostaw).

9. Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz osób).

10. Załącznik nr 7 do SIWZ (Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej).

11. Załącznik nr 8 do SIWZ (Zobowiązanie innych podmiotów).


 Wyjaśnienie treści SIWZ (1) z dn. 17.05.2019


 Wyjaśnienie treści SIWZ (2) z dn. 23.05.2019

 Wyjaśnienie treści SIWZ (3) z dn. 23.05.2019


1. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.05.2019 r.).

2. SIWZ zmodyfikowany dnia 28.05.2019 r.

3. Wyjaśnienie treści SIWZ (4) z dn. 28.05.2019 r.


Ogloszenie o zamówienia 2019/S 104-252298 (po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 31.05.2019 r.)


 

Nowwy komunikat z 14.06.2019 r.:

Warszawa, 14-06-2019

Dotyczy: Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno

Numer postępowania: SUE.271.3.2019

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nazwa części

Wartość brutto

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych oraz powietrznych pomp ciepła w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno

8 576 022,14 PLN

Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię fotowoltaiczną w Gminie Sierakowice oraz w Gminie Kartuzy.

368 977,86 PLN

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:

Modernizacja instalacji c.w.u. budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych oraz powietrznych pomp ciepła w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice

9 598 529,04 PLN

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ


Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego wykorzystującego technologię fotowoltaiczną w Gminie Sierakowice oraz w Gminie Kartuzy.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

Nie złożono żadnej oferty


Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kierownik Zamawiającego,

Tadeusz Kobiela

 


 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SUE.271.3.2019. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji c.w.u. poprzez dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła wraz z budową oświetlenia ulicznego solarnego i hybrydowego w gminach Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w ramach I części (dostawa i montaż instalacji do c.w.u.) zamówienia wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ANTINUS Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice.

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 1 w zakresie I części (dostawa i montaż instalacji do c.w.u.): 

Nazwa wykonawcy:                                  ANTINUS Sp. z o.o.,

Adres Wykonawcy:                                 ul. Sobieskiego 39 B5,

Punkt. dla kryt. Cena:                              60 pkt.

Punkt. dla kryt. okres Gwarancji:                           0 pkt.

Punkt dla kryt. Skrócenie termin realizacji:     20 pkt.

Punktacja – suma:                                80 pkt.

 

2. Działając na podstawie  art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych, w związku z tym, że w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę,

podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Proszę o kontakt, w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, do dnia 16.07.2019 r.

 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w ramach II części (dostawa i montaż latarni oświetlenia ulicznego) zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy prawo zamówień publicznych  (Dz. U.2017.1579 j.t. z późn. zm.) unieważniono postępowanie z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Środki ochrony prawnej:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

                                                                                                    

----------------------------

                Kierownik Zamawiającego

 Link do informacji o wyborze w formie pliku PDF
data wytworzenia2019-04-24
data udostępnienia2019-04-24
sporządzone przezBłażej Recław, Tomasz Maszke
opublikowane przezWioletta Bladowska
ilość odwiedzin635
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@