Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Ogłoszenia/Obwieszczenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia/Obwieszczenia Ogłoszenia/Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Sierakowice, dnia 4 września 2017 r.

ROŚ.6220.8.47.2011.EK                                                        

OBWIESZCZENIE

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1405, powoływana dalej jako Uooś) Wójt Gminy Sierakowice informuje o:

  • przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 129/1 położonej w miejscowości Długi Kierz, gm. Sierakowice”;
  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy;
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od 12 września 2017 r. do 2 października 2017 r.

Niniejsze postępowania zostało wszczęte na wniosek z dnia 02.09.2011 r. (wpł. 05.09.2011 r.) Pani Sabiny Stankowskiej, zam. Borzestowo (zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 07.02.2012 r. znak RSB.6220.8.8.2012.MN).

Wójt Gminy Sierakowice decyzją znak ROŚ.6220.8.37.2011.MP z dnia 12.10.2015 r. odmówił wyrażenia zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją sygn. akt SKO Gd/ 5010/15 z dn. 11.05.2017 r. orzekło uchylić zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Sierakowice w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został uzupełniony pismem z dnia 08.08.2017 r. (wpł. 17.08.2017 r.). Informacja odnośnie uzupełnienia ww. dokumentu została zamieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych pod numerem 71/2017 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Sierakowice jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, (pok. 302-II piętro) w godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 29 Uooś informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice, przy ul. Lęborskiej 30 oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Długi Kierz w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Z up. WÓJTA GMINY

Zbigniew Fularczyk

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
data wytworzenia2017-09-04
data udostępnienia2017-09-08
sporządzone przezPotraca Małgorzata
opublikowane przezMałgorzata Potraca
ilość odwiedzin203
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@