Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Nabór pracowników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór pracowników Nabór pracowników
Nabór na wolne stanowisko pracy: dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuchlinie, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Wójt Gminy Sierakowice

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

1)    dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej, ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Królewska,

2)    dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuchlinie, Tuchlino  16B, 83-340 Sierakowice,

3)    dyrektora Szkoły Podstawowej w Łyśniewie Sierakowickim, Łyśniewo Sierakowickie 17, 83-340 Sierakowice,

 dla których Gmina Sierakowice jest organem prowadzącym.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017r., poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,  zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

Kandydaci obowiązani są posiadać w dniu konkursu oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. .d-g, l i m ( w przypadku gdy w ofercie przedłożono kopie poświadczone przez kandydata).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata
oraz dopiskiem ”KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ... ... ... ... ... ... ... (nazwa szkoły) ... ... ...”

w terminie do 17 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice lub przesłać pocztą pod wskazany adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Sierakowice,                     ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice).

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

W miejsce wykropkowane proszę wpisać nazwę szkoły do której kandydat ubiega się o stanowisko

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sierakowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
Informacji o konkursie udziela:

Jacek Mazur

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

tel. 058 681 95 50data wytworzenia2018-04-30
data udostępnienia2018-04-30
sporządzone przezMazur Jacek
opublikowane przezMonika Choszcz
ilość odwiedzin463
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@