Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Nabór pracowników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór pracowników Nabór pracowników
Nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy: Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy  Sierakowice

 83-340 Sierakowice, ulica Lęborska Nr 30

ogłasza nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy: Pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

  

1.   Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe magisterskie

2)   nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

3)   obywatelstwo polskie

4)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie publiczne lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)   co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z zatrudnienia

6)   brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem

7)   znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.   Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa

2)   umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, operatywność, rzetelność

3)   umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w sytuacjach stresowych

4)   umiejętność analitycznego myślenia

5)   zdolność samodzielnego organizowania pracy

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór: 

prowadzenie i koordynacja działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

1)  w zakresie działań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności:

a)   działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działania na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych

b)   przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy

c)   współpraca z Gminną Komisją w zakresie:

  - przygotowywania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii wraz z projektem harmonogramu jego wykonania

 - przygotowanie sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii

d)   przedstawienie Radzie Gminy sprawozdań z realizacji zadań

e)   bieżąca koordynacja zadań wynikająca z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii

f)     współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych

g)   wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych

h)   bieżąca ewaluacja i wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych

2)  w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:

a)   prowadzenie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym analiza potrzeb zdrowotnych, prowadzenie działań profilaktyczno – promocyjnych, opracowywanie programów profilaktycznych

b)   współpraca z innymi samorządami oraz Wojewodą w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia.

4.   Wymagane dokumenty:

1)    życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany

2)    list motywacyjny

3)    kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony BIP

4)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

5)    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

6)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu

7)    kserokopie zaświadczeń  o ukończonych kursach i szkoleniach

8)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

9)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

10)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność-w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r, poz. 902 z ze zm.) 

11)  własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

5.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: 3/4 etatu                                                                                                                                                        2) stanowisko pracy  – pomieszczenie w domu katechetycznym przy ulicy ks. B. Łosińskiego w Sierakowicach                                     3) obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę                                                                                                                              4) kontakty z klientami: bezpośrednie i telefoniczne

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy  Sierakowice w miesiącu październiku 2017 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6 %.

6.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 11.12.2017r. w Urzędzie Gminy Sierakowice,
ul. Lęborska 30, pokój Nr 102 (biuro podawcze - na parterze) w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Sierakowice, z dopiskiem „,Nabór na samodzielne stanowisko pracy: Pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi” osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sierakowice, 83-340 Sierakowice,
ul. Lęborska Nr 30. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla faktycznego wpływu do Urzędu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Po dniu 11 grudnia 2017r. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną  o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

 7.   Informacje dodatkowe

1)    oferty niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane

2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata

3)    zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

4)    Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sierakowice / www.bipsierakowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice

 

Sierakowice, dnia 27 listopada 2017 roku                                                                                       Tadeusz Kobiela

                                                                                                                                                            Wójt Gminydata wytworzenia2017-11-27
data udostępnienia2017-11-27
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin379
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@