Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Nabór pracowników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór pracowników Nabór pracowników
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

ZARZĄDZENIE NR 135/2017
Wójta Gminy Sierakowice
z dnia 20 listopada 2O17 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U.2004 r., Nr 154, poz.1629) 

Wójt Gminy Sierakowice zarządza co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego 0środka Kultury w Sierakowicach.

§2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

1. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Sierakowice, na stronie internetowej Gminy Sierakowice oraz w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.

 

§4

Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłoni komisja konkursowa, powołana odrębnym zarządzeniem określającym jej skład, zadania i tryb pracy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 135/2017

Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2017r.

 

Wójt Gminy Sierakowice
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach,
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska Nr 27

1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora, w tym wymagania obligatoryjne:

1) obywatelstwo polskie

2) wykształcenie wyższe magisterskie

3) co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych, w tym 2-letni na stanowiskach kierowniczych, lub

co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień pracowniczych na stanowiskach związanych z realizacją inicjatyw/projektów w zakresie kultury, sztuki, rozwoju lokalnego, w tym minimum 2-letni w zakresie koordynacji tych inicjatyw/projektów.

4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7) terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

2.   Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora, wymagania obligatoryjne:

1) znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego)

2) znajomość głównych założeń aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawyo samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe

3) znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Sierakowice 

4) doświadczenie w kreowaniu, planowaniu i organizacji wydarzeń artystycznych

5) doświadczenie w kreowaniu, planowaniu i organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej

6) doświadczenie w organizacji imprez plenerowych, w tym imprez masowych

7) znajomość metod zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania

8) prawo jazdy kategorii B.

3.  Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:

1) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych

2) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego

3) umiejętność kierowania zespołem i zdolności menedżerskie

4) umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich

5) kreatywność, dynamika, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

4.   Wnioski składane przez uczestnika konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

1) list motywacyjny

2) podpisane odręcznie CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i doświadczenia

3) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w tym 2-letni na stanowiskach kierowniczych lub 5-letni staż pracy, na stanowiskach związanych z realizacją inicjatyw/projektów w zakresie kultury, sztuki, rozwoju lokalnego, w tym minimum 2-letni w zakresie koordynacji tych inicjatyw/projektów (świadectwa pracy, ewentualnie zaświadczenia)

-dopuszcza się złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata na stanowisko Dyrektora

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i ewentualnie dodatkowych kwalifikacji - dopuszcza się złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata na stanowisko Dyrektora

5) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej, zawierającej również koncepcję organizacyjną, w perspektywie 1 roku, z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

6) podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

7) podpisane odręcznie oświadczenie, że przeciwko uczestnikowi nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe

8) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych

9) podpisaną odręcznie klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) na potrzeby postępowania konkursowego”

10) podpisane odręcznie oświadczenie, że po zakończeniu konkursu uczestnik, który zostanie zarekomendowany przez komisję konkursową do powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, wyraża zgodę na upublicznienie opracowanej autorskiej koncepcji programowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

 
Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

5. Od kandydata na stanowisko Dyrektora - autora koncepcji programowej oczekujemy określenia warunków organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach oraz programu jego działania, a w szczególności:

1) opracowania autorskiej koncepcji programowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach wpisującej się w założenia Strategii Rozwoju Gminy Sierakowice 2014-2020

2) opracowania zarysu planu organizacyjnego dotyczącego działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach

3) uwzględnienia w koncepcji propozycji satysfakcjonującej społeczność lokalną oraz zgodną z jej aspiracjami i potrzebami oferty cyklicznych zajęć warsztatowych: artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych, w tym w szczególności inspirowaną lokalną tradycją i historią

4) określenia proponowanych form współpracy między Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach, a podmiotami zewnętrznymi np. szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznością lokalną.

6.  Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 22.12.2017r. w Urzędzie Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, pokój Nr 102 (biuro podawcze - na parterze) w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Sierakowice, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Nie otwierać.” osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska Nr 30. W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla faktycznego wpływu do Urzędu.

7.   Informacje dodatkowe

1) oferty niekompletne oraz te, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane

2) informacje dodatkowe, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury będą dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, ul. Kartuska Nr 27 w godzinach urzędowania placówki.

3) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Sierakowice

4) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata

5) dyrektora powołuje się na okres 3 lat

6) wymiar czasu pracy – pełny etat

7) zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

8) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sierakowice i Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach.

 data wytworzenia2017-11-22
data udostępnienia2017-11-22
sporządzone przez
opublikowane przezMonika Choszcz
ilość odwiedzin412
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@