Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Nabór pracowników
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór pracowników Nabór pracowników
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY – SEKRETARZ GMINY SIERAKOWICE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

– SEKRETARZ GMINY SIERAKOWICE

 Wójt Gminy Sierakowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sierakowice

  1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

- co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach,

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych

- nieposzlakowana opinia

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- obywatelstwo polskie

- znajomość obsługi komputera

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

  1. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw:

  - o samorządzie gminnym

  - o finansach publicznych

  - o pracownikach samorządowych

  - o ochronie danych osobowych

  - Kodeksu Postępowania Administracyjnego

  - Kodeksu Wyborczego

  - Kodeksu Pracy

- umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

- kreatywność, samodzielność, inicjatywa

- dyspozycyjność

- odporność na stres

- zdolność podejmowania decyzji

- doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-  wykonywanie zadań powierzonych przez  Wójta

- wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Wójta

 - kierowanie praca oraz bezpośredni nadzór nad Referatem organizacyjnym

- współdziałanie z komisjami rady w zakresie swojego działania

- koordynacja systemu kontroli zarządczej w Urzędzie

- nadzór nad systemem zamówień publicznych w Urzędzie

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością referatów określonych

w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sierakowice wprowadzonego zarządzeniem Nr 15/ 2013 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 1 marca 2013 roku.

  1. Informacje o warunkach pracy:

-  stanowisko pracy na I piętrze ( winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze)

-  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

-  praca na pełny etat

- praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce połączona z wyjazdami służbowymi,  z obsługą programów komputerowych

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- życiorys (CV)

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu)

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  oraz kwalifikacje zawodowe(dyplom)

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

- kandydat, który zamierza  skorzystać z uprawnień , o których mowa w art. 13a ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j.: Dz. U z 2014 r., poz. 1202 z późn. zmianami), jest obowiązany do złożenia wraz

z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

- oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska sekretarza

- oświadczenie kandydata o nie przynależności do partii politycznych

  1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5 powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą i podpisem pod nią:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j.: z Dz. U. z 2014 r., poz. 1202  z późn. zmianami)

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 16 sierpnia 2016 roku w biurze podawczym Urzędu Gminy Sierakowice ( pokój Nr 102 – parter) w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 7:30 do 16:00, piątki od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Sierakowice, 83-340 Sierakowice, ul. Lęborska Nr 30, w zaklejonej kopercie

z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Sierakowice”

(decyduje data wpływu do Urzędu).

     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Przebieg postępowania w sprawie naboru

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami przeprowadza Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną po dniu 16 sierpnia 2016 roku indywidualnie powiadomieni telefonicznie lub droga elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sierakowice /www.bipsierakowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice.

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W czerwcu 2016 roku ( miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Sierakowice, dnia 25 lipca 2016 roku

 

Z.up. Wójta Gminy Sierakowice,

Zbigniew Fularczyk,

Zastępca Wójta Gminy Sierakowice

 

 data wytworzenia2016-07-25
data udostępnienia2016-07-25
sporządzone przez
opublikowane przezBłażej Recław
ilość odwiedzin1227
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@