Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / RODO
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 RODO RODO


KLAUZULE INFORMACYJNE

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wnioskowania o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydania decyzji środowiskowej
 4. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest, zmiany źródła ciepła, instalacji odnawialnych źródeł energii.
 5. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie
 6. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie
 7. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód
 8. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 
 9. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków

 

GEODEZJA

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie ustalania opłaty adiacenckiej
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie pobierania jednorazowej opłaty planistycznej
 4. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie dokonywania podziału nieruchomości
 5. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 6. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie dokonywania rozgraniczenia nieruchomości
 7. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 8. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie zakupu, zmiany,sprzedaży, najmu, użyczenia, wywłaszczenia,przejmowania gruntów na cele publiczne
 9. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wznowienia znaków granicznych
 10. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie dzierżawy nieruchomości

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi centralnej ewidencji działalności gospodarczej, w tym dokonania wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz wykreślenia działalności gospodarczej
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  - Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
 4. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób taksówką
 5. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydawania licencji na wykonywanie regularnych przewozów osób

 

PODATKI

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie podatku od środków transportowych
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie podatków (rolnego, leśnego, od nieruchomości), opłat lokalnych i innych danin publicznych 

 

GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM I LOKALAMI UŻYTKOWYMI

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użyczenia lub dzierżawy lokali użytkowych oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych

 

ROLNICTWO

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wydawania decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przyjmowania wniosków i sporządzania protokołów szkód w produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 4. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie potwierdzania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym i powierzchni użytków rolnych

 

INWESTYCJE I DROGI

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie zarządzania drogami gminnymi
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wykonywania orzeczeń w zakresie środka karnego nieodpłatnej kontrolowanej pracy fizycznej na cele społeczne (zasądzonego przez Sąd)
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego/monitoring wizyjny

 

WNIOSKI, SKARGI, WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, PETYCJE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie rozpatrywania petycji
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie rozpatrywania wnioskówo udostępnienie informacji publicznej
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

WYBORY

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, wójta
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie sporządzenia spisu wyborców w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wyboru kandydatów na ławników działających przy sądach powszechnych

 

RADA GMINY

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Sierakowice
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego oraz prawnego Rady Gminy Sierakowice i jednostek pomocniczych Gminy Sierakowice

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 1. Zapewnienie rezliacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku, w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
 4. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 6. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
 7. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 8. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 9. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 10. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŹNIENIOM

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowia
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej „Tęcza” w Sierakowicach

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji strażaków ochotników, kierowania na szkolenia, ćwiczenia, badania lekarskie i zawierania umów kierowców

 

OBRONA CYWILNA

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i kwalifikacji wojskowej
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przydzielania kart organizacyjno – mobilizacyjnych na ćwiczenia, szkolenia dla osób wyznaczonych do pełnienia służby w formacjach obrony cywilnej
 3. Zapewnienie realizacji zadań  w zakresie wykonywania świadczeń na rzecz żołnierzy rezerwy i poborowych
 4. Zapewnienie realizacji zadań w wynikających z planu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej i obsługi świadczeń na rzecz obrony
 5. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z planów i instrukcji działania w zakresie zarządzania kryzysowego

 

KADRY

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw kadrowych pracowników, w tym akt osobowych pracowników
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzenia spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 4. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wykonywania obowiązku dotyczącego publikacji oświadczeń majątkowych
 6. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie przyznawania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Sierakowice” i „Zasłużony dla Gminy Sierakowice”
 7. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie konkursu "Najlepszy absolwent szkoły podstawowej w Gminie Sierakowice"
 8. Zapewnienie realizacji zadań  w zakresie przyznania nagrody laureatowi etapu wojewódzkiego kuratoryjnego konkursu przedmiotowego

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie wykonywania umów cywilnoprawnych

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi otwartych konkursów ofert w obszarze działalności pożytku publicznego oraz zadań w ramach działalności pożytku publicznego przez NGO

 

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi księgowej jednostki i budżetu gminy
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie egzekucji zaległości z tytułu należności finansowych, podatków i opłat lokalnych, dochodów nieopodatkowanych, należności cywilnoprawnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   
 3. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, dla których Gmina Sierakowice jest organem rejestrującym

 

PROJEKTY UE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie obsługi uczestników projektów współfinansowanych z funduszy UE

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie Rejestru Stanu Cywilnego, rejestru uznań oraz zmian imion i nazwisk

 

SPRAWY OBYWATELSKIE

 1. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie Ewidencji Ludności i Rejestru PESEL
 2. Zapewnienie realizacji zadań w zakresie Rejestru Dowodów Osobistych


data wytworzenia2019-08-22
data udostępnienia2019-08-22
sporządzone przez
opublikowane przezWioletta Bladowska
ilość odwiedzin549
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@