Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Rejestry i Ewidencje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestry i Ewidencje Rejestry i Ewidencje
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY SIERAKOWICE W 2017 ROKU

Referat Budownictwa:

• Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę   
   art.31 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) 
• Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
   art. 57, ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz.778 ze zm.)
• Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
   art. 67, ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz.778 ze zm.)
 
Referat Finansowy:

• Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe 
  par. 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 poz.2355)
• Rejestr zaświadczeń wydanych przez organy podatkowe
  par. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U z 2015 poz.2355)
• Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
  art. 37 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 191)
• wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  art. 37 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 191)
• wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
  art. 37 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 191).

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

• Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
  art. 47a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)
• Zestawienie mienia komunalnego
  art. 267 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)
 
Urząd Stanu Cywilnego:

Urząd Stanu Cywilnego w Sierakowicach współprowadzi w ramach okręgu rejestracji stanu cywilnego Gminy Sierakowice rejestry i ewidencje centralne w krajowym Systemie Rejestrów Państwowych funkcjonującym w elektronicznej aplikacji „Źródło”
• Rejestr Stanu Cywilnego 
   art. 19 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 2064)
• Rejestr Uznań
   art. 19 z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 2064)
• Rejestr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
   art. 6 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o Ewidencji Ludności (Dz. U.2016 poz.722).
 
Referat Spraw Obywatelskich:

Referat Spraw Obywatelskich  (w ramach okręgu ewidencji ludności Gminy Sierakowice prowadzi własne rejestry: mieszkańców, cudzoziemców i wyborców oraz współprowadzi rejestry i ewidencje centralne w krajowym Systemie Rejestrów Państwowych funkcjonującym w elektronicznej aplikacji „Źródło”
• Rejestr Mieszkańców
   art. 24 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o Ewidencji Ludności (Dz. U.2016 poz.722)
• Rejestr Zamieszkania Cudzoziemców
   art. 40 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o Ewidencji Ludności (Dz. U.2016 poz.722)
• Rejestr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
   art. 6 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o Ewidencji Ludności (Dz. U.2016 poz.722)
• Rejestr Dowodów Osobistych
   art. 55 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o Dowodach Osobistych (Dz. U. 2016 poz.391)
• Rejestr Wyborców
   art. 18 i art. 25 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2017 poz.15).
 
Referat Ochrony Środowiska:

• Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków 
   art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze   zm.)    
• Ewidencja  o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
   art. 162 ust. 5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 ze zm.)    
• Ewidencja  zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,  a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
   art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze  zm.)
• Ewidencja właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot prowadzący działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zawarł umowy i z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
   art.9o ust. 4. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.)
• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sierakowice
   art. 9c ust. 1  Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.)
• Baza danych o ocenach odziaływania na środowiska
  art.129 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)
• Ewidencja dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczana
w publicznie dostępnych wykazach
  art. 21 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w     ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.).
 
Stanowisko Samodzielne ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej:

• Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• Ewidencja licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
• Ewidencja zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu drogowego
• Ewidencja zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 
Referat Organizacyjny:

• Rejestr kancelaryjny
• Rejestr uchwał Rady Gminy Sierakowice
• Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Sierakowice
• Rejestr skarg i wniosków
   art. 254 kpa (Dz.U.2016 poz. 23)
• Rejestr zbiorów danych osobowych
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów (Dz.U.2015 poz.719)
• Zbiór aktów prawa miejscowego
  art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2016 poz. 296 późn. zm.)
• Rejestr petycji
  art. 8 ust. 1 i art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 ze zmianami)
• Rejestr instytucji kultury
  art.14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189).
• Archiwum zakładowe
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011, poz. 67)
 
Referat Inwestycji i Dróg:

Ewidencja dróg gminnych
art. 21  ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582), art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2016, poz. 1440 z późn. zm.)
 
 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (plik do pobrania)

REJESTR ŻŁOBKÓW (plik do pobrania)
 
WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW (plik do pobrania)

REJESTR PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (plik do pobrania)

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY(plik do pobrania)
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sierakowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sierakowice:
1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora (Gminy Sierakowice).

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 
 
 
 


data wytworzenia2017-04-07
data udostępnienia2017-04-07
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin1474
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@