Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Sierakowice
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Sierakowice  / Petycje
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Petycje Petycje

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

 

Czego dotyczy petycja

Petycja może być złożona w interesie:

1)       publicznym

2)       podmiotu wnoszącego petycję

3)       podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Elementy petycji 
Petycja powinna zawierać:

1)         oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję

2)         wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów

3)         oznaczenie adresata petycji

4)         wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,  w interesie którego petycja jest składana. Zgodę na ujawnianie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, wyraża ten podmiot.

 

Forma składania petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot, na rzecz którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowalnym podpisem oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

 

Jeżeli petycja nie zawiera:

1)         oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję; a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, oznaczenia każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję lub

2)         wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów

pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

 

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). Na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Miejsce składania petycji

1)       w formie pisemnej lub osobiście

Urząd Gminy Sierakowice
ul. Lęborska 30
83-340 Sierakowice

 

2)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- e-mail: sierakowice@sierakowice.pl

- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

Termin rozpatrywania petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,  w interesie którego petycja jest składana – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579) data wytworzenia2016-12-14
data udostępnienia2016-12-14
sporządzone przez
opublikowane przezKarol Recław
ilość odwiedzin1421
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sierakowicach, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, tel.: +48.586819500, fax: +48.586819575, sierakowice@sierakowice.pl, www.sierakowice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@